Utöka din webbutik

Allmänna villkor – 2022-01-01


Definitioner

Airlectra AB
Org .nr. 556987-5718.

Airlectra
Syftar på webbplatsen https://phpstack-865621-2992976.cloudwaysapps.com/ som ägs och bedrivs av Airlectra AB. Webbplatsen och dess tjänster vänder sig främst till företag som bedriver e-handel på plattformen Quickbutik.

Användare
Företag eller företagsrepresentant som registrerar sig för ett konto på Airlectra eller i skrift ber att bli registrerad på Airlectra.

App
De olika tjänster som erbjuds på Airlectra. Appar kan vara standardappar som är tillgängliga för alla användare eller skräddarsydda appar framtagna för enskilda användare. Appar utgör integrationer till användarens e-handel och i vissa fall även till andra samarbetspartners i syfte att förenkla eller automatisera administrationen av användarens e-handel.

Villkor

Följande villkor är bindande för användare om inget annat är överenskommet i skrift. Airlectra kan ändra villkoren och dess funktioner från tid till annan. Genom att fortsätta använda appar binder du dig till dessa förändringar. Villkoren inkluderar Airlectras policy för tillåten användning av appar och dess innehåll, dina rättigheter, förpliktelser och begränsningar avseende användningen av appar.

Då appar inkluderar integrationer till Quickbutik och andra samarbetspartners så kan användare vara bunden av villkor hos dessa företag.

Ansvar och rättigheter

Användare
Användare ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid registrering är korrekta och hålls uppdaterade över tiden. Användare åtar sig ett betalningsansvar för de appar som användaren använder sig av. Betalning sker månadsvis enligt priser som gäller för perioden.

Användare åtar sig att endast använda resp. app enligt appens syfte och på sättet som beskrivs i appens användarguide. Användare får under inga omständigheter utföra medveten aktivitet som utgör en större belastning på Airlectras servrar eller funktioner. Användare får inte dekonstruera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden för appar. Användare eller en tredje part får under inga omständigheter förvärva immateriella rättigheter till tjänster eller programvaran eller tekniska lösningar som används av appar, eller för alla varumärken som tillhör eller används av Airlectra AB eller dess samarbetspartners.

Användare är själva ansvariga för säkerheten för åtkomst av sitt konto. Airlectra AB ansvarar inte för några skador som görs av behöriga eller obehöriga personer.

Airlectra AB
Airlectra AB åtar sig att vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att appar är alltid är tillgängliga, med undantag för när systemuppdateringar utförs eller tillfälliga driftstörningar. Airlectra AB åtar sig att i snabbast möjliga mån återställa appar vid driftstörning eller annat avbrott.

Airlectra AB ansvarar inte för driftstörningar hos Quickbutik eller andra tjänsteleverantörer som används av apparna.

Airlectra AB får utveckla uppdatera, ändra och förbättra tjänsten löpande.

Ansvarsbegränsning

Airlectra AB utlämnar ingen ersättning vid systemfel, driftstörning, förlust av data, skada på tredje mans egendom eller liknande. Om en app inte är tillgänglig för en period av minst 72 timmar under en kalendermånad har användaren rätt att begära återbetalning av de avgifter som användaren betalat för den appen under den kalendermånaden. I avsaknad av uppsåt eller grov oaktsamhet av Airlectra AB, ska Airlectra AB under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta förluster, utebliven vinst eller förväntade besparingar, förlust av intäkter, förlust av data eller anspråk från tredje part.

Priser och betalningsvillkor

Alla priser är exklusive moms.

Avgifter betalas månadsvis.
För appar med fasta månadspriser sker betalning i förskott.
För appar med volymbaserade priser sker betalning i efterskott.

Airlectra AB förbehåller sig rätten att ändra priser när som helst. Användare kan vid prisändringar välja att avsluta användningen av appar.

Vid betalning mot faktura – om betalning ej inkommit vid förfallodatumet har Airlectra AB rätt att avsluta användarens konto. Detta påverkar inte användarens betalningsskyldighet för utställda fakturor.

Personuppgifter

När användare registrerar sig för ett konto, samtycker användaren till att Airlectra AB sparar dennes uppgifter i Airlectra ABs användardatabas.

Airlectra AB behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679) och den vid var tid gällande integritetspolicy för Airlectra AB.

Airlectra AB kommer endast att använda personuppgifter för att fullfölja kundrelation och för att förbättra Airlectra AB:s tjänster. Airlectra AB kommer aldrig att sälja eller utan rättslig grund utlämna användarens personuppgifter vidare till tredje part.

Användare har rätt att få ut information, uppdaterat sina uppgifter eller raderat uppgifter som finns registrerade. Om användare inte längre önskar ett konto och önskar alla personuppgifter borttagna, är en fullständig avregistrering alltid möjlig via api@airlectra.se.

Airlectra AB behandlar i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet endast slutkunders personuppgifter i egenskap av rollen som personuppgiftsbiträde. Kunden är personuppgiftsansvarig för slutkundens personuppgifter.

Tvister

Om det uppstår någon tvist mellan eller som innefattar/berör Airlectra AB och dess tjänster, genom att användning av Airlectra så godkänner du att alla tvister skall lyda under av Svensk lagstiftning och lösas i Svensk domstol. I händelse av tvist i samband med detta avtal är parterna överens om att initialt fullständigt och i god tro försöka att lösa tvisten genom förhandlingar på exekutiv nivå, i den mån rimligt under rådande omständigheter, innan domstolsförhandlingar påbörjas. Alla tvister som rör detta avtal skall avgöras i Helsingborg, Sverige, med Helsingborg tingsrätt som första instans.

Force Majeur

En part skall befrias från skadeståndsskyldighet och andra påföljder i de fall där en särskild skyldighet förhindras eller blivit allt för betungande på grund av omständigheter utanför en parts kontroll och som inte rimligen kunde ha förutsetts. Sådana force majeure är bland annat arbetskonflikter, blixtnedslag, brand, myndighetsbeslut, eller andra offentliga förordningar, fel i operatörs nät, förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av händelser som nämnts ovan, allmän brist på transporter, varor, eller energi, globala epidemier eller andra liknande omständigheter. Om en parts prestanda förhindras under en period på över en månad på grund av en händelse enligt ovan, skall endera parten rätt att säga upp avtalet skriftligen utan någon skyldighet att betala skadestånd.